October 15, 2006

Ảnh kỹ niệm - 9/2006

Ngày hội của "Những Kỹ Luật của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam" quận 11_10/2006
Đoàn MInh Tuấn - đang học bài, đang cố gắn để kiếm cái học bỏng ! ;-)
Mã Nhật Trường Đây là bữa ắn tối của mấy thằng bạn cùng phòng. Ăn mì gói Hảo Hảo mà tụi nó cũng khoe nữa. Đời sinh viên nghèo "rớt mùn tơi", những mà vui thiệt. Thầy Lê Công Phong dạy Vi Tính lớp K13A10 đang giảng bài. Kỹ niệm tháng 9/2009.
Lớp vi tính thầy dạy vui lắm, thầy trẻ đẹp, trai, dễ thường --> làm cho đám con gái trong lớp mê tít.


Trong giờ học ở lớp Vi Tính K13A10 trường InfoWorld

No comments:

Post a Comment