November 6, 2006

Thơ nhặc được!

Anh nào đâu có gì đâu.
Đâu triệu triệu bông hồng
Đời khắc nghiệt trêu gầy năm tháng.
Hoa cùng tôi chẵng có một bông
Những tháng năm tìm kiếm.
Cuộc đời nào dễ có?
Triệu triệu đoá hoa hồng

No comments:

Post a Comment