December 8, 2009

2 Clip quảng cáo vui và ý nghĩa

2 đoạn quảng cáo thật súc động, vui và cũng đầy ý nghĩa. Suy nghĩ lại Việt Nam biết khi nào mới có những ý tưởng quảng cáo khiến lòng người súc động như vậy? Xem TV chỉ toàn quảng cáo nhảm.

No comments:

Post a Comment