September 20, 2017

The Vietnam War

The Vietnam War là tập phim chuẩn bị mất 6 năm đề thực hiện trung thực về cuộc chiến ở Việt Nam khởi đầu từ ngày Hồ Chí Minh rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước đến ngày thống nhất đất nước.


The Vietnam War ||Tập 1| Déjà Vu (1858 – 1961) | Chiến tranh Việt Nam – Vietsub (1:25:27)
https://youtu.be/uhLxucbN4R4

The Vietnam War | Tập 2 | Riding the Tiger (1961 – 1963) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:26:34)
https://youtu.be/ZlLdjkboSyU

The Vietnam War | Tập 3 | The River Styx (1.1964 – 12.1965) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:58:02)
https://youtu.be/sLvD-OOwsiw

The Vietnam War || Tập 4 || Resolve (January 1966 – June 1967) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:57:31)
https://youtu.be/5YOUW7HM8cE

The Vietnam War | Tập 5 | This Is What We Do (7.1967 – 12.1967) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:28:24)
https://youtu.be/3EUl7n7eCsQ

The Vietnam War |Tập 6| Things Fall Apart” (1.1968 – 7.1968) Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:27:53)
https://youtu.be/ekA2V_ZylR0

The Vietnam War |Tập 7|The Veneer of Civilization (6.1968 – 5.1969) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:51:00)
https://youtu.be/_c9cLKdnuDw

The Vietnam War |Tập 8|The History of the World (4.1969 – 5.1970) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:52:15)
https://youtu.be/06HMUyVvkig

The Vietnam War | Tập 9 | A Disrespectful Loyalty (5.1970 – 3.1973) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:52:38)
https://youtu.be/-LTRDj4lF7k

The Vietnam War |Tập 10| The Weight of Memory (3.1973 – về sau) | Chiến tranh Việt Nam | Vietsub (1:51:02)
https://youtu.be/Za0_wcoEQV0

No comments:

Post a Comment